Legea Pornografiei pe internet

Lege nr. 196/2003 (r1) din 13/05/2003

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 04/02/2008 privind prevenirea şi combaterea pornografiei

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art. 1. – Prin prezenta lege se instituie măsuri de prevenire şi combatere a pornografiei, în scopul protejării demnităţii persoanei, a pudorii şi a moralităţii publice.

Art. 2. – (1) În sensul prezentei legi, prin pornografie se înţelege actele cu caracter obscen, precum şi materialele care reproduc sau difuzează asemenea acte.

  • Prin acte cu caracter obscen se înţelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, săvârşite individual sau în grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificaţia lor aduc ofensă la pudoare, precum şi orice alte forme de manifestare indecentă privind viaţa sexuală, dacă se săvârşesc în public.
  • Prin materiale cu caracter obscen se înţelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicaţii, filme, înregistrări video şi audio, spoturi publicitare, programe şi aplicaţii informatice, piese muzicale, precum şi orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală.

Art. 3. – (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în cazul operelor de artă sau ştiinţifice.

  • Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică în cazul materialelor realizate în interes artistic, ştiinţific, al cercetării, educaţiei sau al informă

CAPITOLUL II – Prevenirea şi controlul activităţilor cu caracter pornografic

Art. 4. – (1) Persoanele care deţin sau administrează localuri în care se prezintă programe de striptease sau erotice trebuie să asigure următoarele condiţii:

  1. desfăşurarea acestor activităţi în spaţii inaccesibile privirilor din exterior;
  2. interzicerea accesului minorilor în aceste localuri.

(2) Localurile administrate de persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. să aibă o suprafaţă de minimum 100 m2;
  2. să aibă pază asigurată;
  3. să deţină cel puţin o scenă;
  4. să nu folosească o reclamă stradală indecentă;
  5. să fie amplasate la o distanţă mai mare de 250 m faţă de şcoli, de internate sau de lăcaşuri de cult.

Art. 5. – Publicaţiile având caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore, sunt marcate cu un pătrat de culoare roşie pe prima copertă, sunt prezentate în ambalaje care nu permit răsfoirea publicaţiei la stand, se comercializează numai în spaţii special amenajate, autorizate conform legii, şi nu se vând minorilor.

Art. 6. – (1) Persoanele care comercializează publicaţiile prevăzute la art. 5 sunt obligate să avertizeze cumpărătorii asupra caracterului acestora.

  • Afişarea de materiale cu caracter obscen în vitrinele spaţiilor de comercializare a publicaţiilor este interzisă.

Art. 7. – (1) Persoanele care realizează site-uri cu caracter pornografic sunt obligate să le paroleze, iar accesul la acestea va fi permis numai după ce s-a plătit o taxă pe minut de utilizare, stabilită de realizatorul site-ului şi declarată la organele fiscale.

  • Persoanele care realizează sau administrează site-uri trebuie să evidenţieze clar numărul accesărilor site-ului respectiv, pentru a putea fi supus obligaţiilor fiscale prevăzute de lege.
  • Se interzic realizarea şi administrarea site-urilor având caracter pedofil, zoofil sau necrofil.

Art. 8. – Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor închiria sau vinde numai în spaţii cu destinaţie specială şi nu vor fi închiriate sau vândute minorilor.

CAPITOLUL III – Infracţiuni şi contravenţii

Art. 9. – Racolarea, obligarea, determinarea sau folosirea minorilor ori a persoanelor cu deficienţe psihofizice în acte cu caracter obscen se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 10. – Organizarea de reuniuni în spaţii publice, la care participă sau asistă minori şi în cadrul cărora se comit acte cu caracter obscen, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 11. – (1) Distribuirea materialelor cu caracter obscen, care prezintă imagini cu minori având un comportament explicit sexual, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se pedepseşte şi deţinerea de materiale prevăzute la alin. (1), în vederea răspândirii lor.

Art. 12. – Dispoziţiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea specială a bunurilor se aplică în mod corespunzător.

Art. 13. – Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei**) următoarele fapte:

  1. permiterea accesului minorilor în spaţiile destinate comercializării materialelor cu caracter obscen;
  1. amenajarea de spaţii destinate vânzării de materiale cu caracter obscen la o distanţă mai mică de 250 m faţă de şcoli şi de internate, precum şi de lăcaşuri de cult;
  2. vânzarea materialelor cu caracter obscen fără ambalajele corespunzătoare;
  3. vânzarea materialelor prevăzute la art. 5 în alte spaţii decât cele autorizate;
  4. expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclamă, a unor publicaţii având caracter pornografic, fără ca destinatarul să fi solicitat acest lucru;
  1. expunerea în spaţii publice sau în vitrine a unor materiale cu caracter obscen explicit;
  1. oferirea, punerea la dispoziţie, vânzarea, difuzarea ori deţinerea, în vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen, în alte spaţii decât cele amenajate;
  2. iniţierea, organizarea, finanţarea ori desfăşurarea unor manifestări sau programe ori spectacole cu caracter erotic, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 4;
  3. nerespectarea dispoziţiilor art. 5, referitoare la aplicarea unui pătrat de culoare roşie pe coperta publicaţiilor destinate adulţilor sau pe paginile tipăriturilor care publică ocazional materiale cu caracter obscen;
  1. nerespectarea dispoziţiilor art. 6, referitoare la avertizarea cumpărătorilor asupra caracterului unor publicaţii ca fiind destinate persoanelor majore;
  2. nerespectarea dispoziţiilor art. 7 alin. (1), referitoare la obligaţia de parolare a site-urilor cu caracter pornografic şi de impunere a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri.

___________

**) Amenda este exprimată în monedă nouă, conform Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 14. – (1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei primeşte sesizări cu privire la nerespectarea prevederilor art. 7.

  • În cazul primirii unei sesizări şi al verificării conţinutului site-ului, Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei solicită furnizorilor de servicii pentru internet blocarea accesului la site-ul în cauză.
  • Nerespectarea de către furnizorii de servicii pentru internet a obligaţiei de a bloca accesul la site-urile care nu respectă prevederile art. 7, în termen de 48 de ore de la primirea solicitării prevăzute la alin. (2) din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei*).

__________

*) A se vedea nota de subsol de la pagina 15.

Art. 15. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 13 şi 14 se fac de către organele de poliţie din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Art. 16. – Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, astfel cum a fost aprobată cu modifică ri şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.

CAPITOLUL IV – Dispoziţii finale

Art. 17. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Descarca in format PDF – Legea-pornografiei

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.