Test grila online autorizare electrician ANRE – Electrotehnica Grad II A+B. 100-150 intrebari

Test grila online pentru examenul de autorizare electrician ANRE. Contine intrebari din categoria Electrotehnica Grad II A+B de pe site-ul ANRE date la sesiunile anterioare.

Fiecare intrebare are un singur raspuns corect.

0%

Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul mecanic efectuat cu un corp încărcat cu sarcina q pentru:

Correct! Wrong!

Un corp conductor situat într-un câmp electric de intensitate E se încarcă cu electricitate:

Correct! Wrong!

Câmpul electrostatic este descris prin:

Correct! Wrong!

Care dintre relaţiile următoare este adevărată:

Correct! Wrong!

Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoare q printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară, este egal cu:

Correct! Wrong!

Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având capacitatea C, montate în serie este egală cu:

Correct! Wrong!

Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, este:

Correct! Wrong!

Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală cu:

Correct! Wrong!

Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu:

Correct! Wrong!

Unitatea de măsură a sarcinii electrice este:

Correct! Wrong!

Valoarea conductivităţii electrice este în ordine crescătoare la următoarele materiale:

Correct! Wrong!

Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă prin reţea:

Correct! Wrong!

A doua legea lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi, ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric:

Correct! Wrong!

Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă" reprezintă:

Correct! Wrong!

Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte circuit:

Correct! Wrong!

Legile lui Kirchhoff se aplică:

Correct! Wrong!

Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme, paralele, lungi,aflate la distanţa r, străbătute de câte un curent:

Correct! Wrong!

Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care străbate un conductor de lungime l, situat perpendicular pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B, reprezintă:

Correct! Wrong!

Tesla este unitatea de măsură a:

Correct! Wrong!

Permeabilitatea este o mărime:

Correct! Wrong!

Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este egală cu:

Correct! Wrong!

Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui conductor rectiliniu străbătut de curentul continuu de intensitate i, aflat la distanţă r de conductor este:

Correct! Wrong!

Henry este unitatea de măsură pentru:

Correct! Wrong!

Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent de intensitate i este raportul între....... şi acest curent

Correct! Wrong!

Energia electromagnetică produsă de curentul i care parcurge un circuit care conţine o inductanţă L este egală cu:

Correct! Wrong!

Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat), energia magnetică produsă de un curent care stăbate bobinajul torului este localizată:

Correct! Wrong!

Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia:

Correct! Wrong!

Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L, alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal cu:

Correct! Wrong!

Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C, este:

Correct! Wrong!

Pentru materialele magnetice, relaţia dintre inducţia magnetică şi intensitatea câmpului magnetic:

Correct! Wrong!

Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este analoagă cu rezistenţa circuitelor electrice se numeşte:

Correct! Wrong!

Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se numeşte:

Correct! Wrong!

Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul:

Correct! Wrong!

Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte şi:

Correct! Wrong!

Mărimea periodică alternativă este o mărime a cărei valoare medie în decursul unei perioade este egală cu:

Correct! Wrong!

Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene:

Correct! Wrong!

Puterea electrică reactivă:

Correct! Wrong!

Dacă printr-un condensator circulă un curent alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce o cădere de tensiune:

Correct! Wrong!

Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă R, o bobină de inductanţă L şi un condensator de capacitate C, curentul din circuit este defazat în urma tensiunii la borne dacă:

Correct! Wrong!

Susceptanţa unui circuit de curent altenativ sinusoidal este inversul:

Correct! Wrong!

În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeuna satisfăcute pentru:

Correct! Wrong!

Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent alternativ dacă:

Correct! Wrong!

În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit de curent alternativ, alimentat de la o sursă, aceasta furnizează circuitului:

Correct! Wrong!

Suma forţelor electromotoare ale unui sitem trifazat simetric este:

Correct! Wrong!

Pierderile de putere într-o line electrică prin care se transportă o putere activă P la un factor de putere =0,9, faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de putere=0,8 sunt:

Correct! Wrong!

Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în paralel este egală cu:

Correct! Wrong!

Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din acelaşi nod al unei reţele buclate, a unor forţe electromotoare (f.e.m.) egale şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy):

Correct! Wrong!

Dacă o f.e.m. E, montată în latura AB a unei reţele pasive,produce în latura CD a reţelei un curent I, montarea f.e.m. E în latura CD va produce:

Correct! Wrong!